ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12

นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 12

 

นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12

นายแพทย์กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

นายแพทย์เดชา แซ่หลี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

นายแพทย์ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล

นายแพทย์สินชัย รองเดช

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา

นายแพทย์สุทธิรักษ์ บัวแก้ว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง

นายแพทย์รุซตา สาและ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี

แพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล

นายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

นายแพทย์อารยะ ไข่มุกข์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง

นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

แพทย์หญิงสุวิวรรณ นกหนู

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา

แพทย์หญิงนิตยา ภูวนานนท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

นายแพทย์พรประสิทธิ จันทระ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง

 

68,800 total views, 1 views today