ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12

 

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 12

 

นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12

 

 

นางสุนันทา กาญจนพงศ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12

นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

แพทย์หญิงนิชาภา สวัสดิกานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

นายแพทย์วิเศษ สิริทรโสภณ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

นายแพทย์จรุง บุญกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง

แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง

แพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล

นายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง

นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

นายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา

นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

นายแพทย์อินทร์ จันแดง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี

 

10,515 total views, 24 views today