ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12

 

นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 12

 

นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

นางสุนันทา กาญจนพงศ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

 

 

นายแพทย์วุฒิชัย ดิลกธราดล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

นายแพทย์วิเศษ สิริทรโสภณ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา

นายแพทย์จรุง บุญกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง

นายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี

แพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล

นายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง

นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา

แพทย์หญิงนิตยา ภูวนานนท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

นายแพทย์อินทร์ จันแดง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง

 

48,526 total views, 21 views today