บุคลากรกลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

นางสาวปราณี บัวศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

นางสาวนารีรัตน์ ฟุ้งเฟื่อง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวศศิยภัทร ไชยยาน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

นางสาวสุภาพร เกิดทิพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

7,326 total views, 1 views today