บุคลากรกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

นางจิณัฐตา คงชะรัตน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวอัลย์ลิกา สุขสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวขวัญฤดี ชูสุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคล

 

นางสาวปรีชญา ศิริทัศนกุล

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวศิวพร บิลร่าหีม

นักทรัพยากรบุคคล

 

นางสาวกิ่งสวรรค์ บุญเล็ก

นักทรัพยากรบุคคล

 

นางสาวกุสุมา เจริญราษฎร์

นักทรัพยากรบุคคล