บุคลากรกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

นายสานิตย์ เพรชสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวเสาวนีย์ หะยีอุมา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

 

นางสาวอัลย์ลิกา สุขสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวกิ่งสวรรค์ บุญเล็ก

นักทรัพยากรบุคคล

 

 

นางสาวปรีชญา ศิริทัศนกุล

นักทรัพยากรบุคคล