บุคลากรกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

นายสานิตย์ เพรชสุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวขวัญฤดี ชูสุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคล

 

นางสาวปรีชญา ศิริทัศนกุล

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวศิวพร บิลร่าหีม

นักทรัพยากรบุคคล

 

นางสาวกิ่งสวรรค์ บุญเล็ก

นักทรัพยากรบุคคล

 

นางสาวกุสุมา เจริญราษฎร์

นักทรัพยากรบุคคล