บุคลากรกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

อยู่ระหว่างดำเนินการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุจิตรา ศิริวงศ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางยวงฤทัย ทองอินทราช

พนักงานการเงินและบัญชี ส.2

นางสาวอัลย์ลิกา สุขสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเสาวนีย์ หะยีอุมา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปรีชญา ศิริทัศนกุล

นักทรัพยากรบุคคล