บุคลากรกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

อยู่ระหว่างดำเนินการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุจิตรา ศิริวงศ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

นางสาวอัลย์ลิกา สุขสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเสาวนีย์ หะยีอุมา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกิ่งสวรรค์ บุญเล็ก

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวปรีชญา ศิริทัศนกุล

นักทรัพยากรบุคคล