บุคลากรกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

นางสาวอัลย์ลิกา สุขสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวเสาวนีย์ หะยีอุมา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

 

นางสาวสุภัทรา บัลลัง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

 

 

 

นางสาวปรีชญา ศิริทัศนกุล

นักทรัพยากรบุคคล