บุคลากรกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางสาวภาวนา อำนวยตระกูล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางสาวสุกฤตา หนูเอียด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวิฑูรย์ คงทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายธีรยศถ์ ทองศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายนราธิป จันทรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวุฒิชัย ว่องไว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

5,035 total views, 2 views today