บุคลากรกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายจิรวิทย์ มากมิ่งจวน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายนราธิป จันทรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวิฑูรย์ คงทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายธีรยศถ์ ทองศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายณัฐชนันค์ ทองเหมือน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสิทธิกร จรจะนะ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายวุฒิชัย ว่องไว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

7,019 total views, 1 views today