กลุ่มงานอำนวยการ

- รอเอกสาร
 1.  แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Download 
 • แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online [pdf file]
 • แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเขต [pdf file]
 • แบบฟอร์มยืมเงินสวัสดิการเขต [pdf file]
 • สัญญายืมเงิน แบบ8500[pdf file][word file]
 • ใบเบิกเดินทาง แบบ8708[pdf file][word file]
 • ใบเบิกเดินทาง แบบ8708 ส่วนที่ 2[pdf file][excel file]
 • ใบมอบฉันทะ[pdf file]
 • ใบมอบอำนาจ[pdf file]
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก.4231[pdf file][excel file]
 • ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน[pdf file][word file]
 • ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร[pdf file][word file]

12,014 total views, 2 views today