บุคลากรกลุ่มงานอำนวยการ

กลุ่มงานอำนวยการและนิติการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

นางคมคาย ปัญญาเปี่ยมศักดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวมธุวรรณ ขุนแก้ว

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายพชร ช่วยชู

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวเกศินี ทองสิพพัญญู

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

นางเสาวณี วาสประสงค์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางบุญทิพย์ สาสนัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสุนิศา ชูพรหม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพนิดา สงวนลม

นักวิชาการพัสดุ

นางสาววิไลรัตน์ พรหมมณี

นักจัดการงานทั่วไป

นายประจักษ์ อยู่ด้วง

พนักงานขับรถ

นายสมพิศ สายชะนะ

พนักงานขับรถ

นายวีรพงษ์ บุญรัตน์

พนักงานขับรถ

 

2,762 total views, 3 views today