บุคลากรกลุ่มงานอำนวยการ

กลุ่มงานอำนวยการและนิติการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

นางสาวมธุวรรณ ขุนแก้ว

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายพชร ช่วยชู

นิติกรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวอุมาพร ใจห้าว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางสาวเกศินี ทองสิพพัญญู

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นางสาวศุภรดา คชไกร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววิไลรัตน์ พรหมมณี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุนิศา ชูพรหม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพนิดา สงวนลม

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวขวัญฤดี ชูสุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคล

 

 

นางสาวจิตตวรรณ จันทร์ชู

เจ้าพนักงานธุรการ

นายวีรพงษ์ บุญรัตน์

พนักงานขับรถ

นายประจักษ์ อยู่ด้วง

พนักงานขับรถ

นายสมพิศ สายชะนะ

พนักงานขับรถ

 

 

 

6,911 total views, 6 views today