บุคลากรกลุ่มงานอำนวยการ

กลุ่มงานอำนวยการและนิติการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

นางคมคาย ปัญญาเปี่ยมศักดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวมธุวรรณ ขุนแก้ว

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายพชร ช่วยชู

นิติกรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวเกศินี ทองสิพพัญญู

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

นางสาวศุภรดา คชไกร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววิไลรัตน์ พรหมมณี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุนิศา ชูพรหม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพนิดา สงวนลม

นักวิชาการพัสดุ

นายวีรพงษ์ บุญรัตน์

พนักงานขับรถ

นายประจักษ์ อยู่ด้วง

พนักงานขับรถ

นายสมพิศ สายชะนะ

พนักงานขับรถ

 

 

 

6,427 total views, 5 views today