บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

นายจิรวิทย์ มากมิ่งจวน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

นางสุจิตน์ ไหมชุม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวณัฎฐิรา ลาภวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพัทธ์ธิดา ช่างนุ้ย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธิดารัตน์ น้ำแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

4,433 total views, 2 views today