บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

นางสาวภาวนา อำนวยตระกูล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

นางสาวณัฎฐิรา ลาภวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายจิรานุวัฒน์ ศิริภิบาล

เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวจุฑามาศ จุลบุตร

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวคชภรณ์ นาคมิตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

6,160 total views, 1 views today