บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

นางสาวภาวนา อำนวยตระกูล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

นางสาวณัฎฐิรา ลาภวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพัทธ์ธิดา ช่างนุ้ย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธิดารัตน์ น้ำแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

4,928 total views, 2 views today