HAIT เขตสุขภาพที่ 12

ประกาศข่าว

2 มี.ค. 64

18 ม.ค. 64

 • หนังสือ แจ้งแนวทางการดำเนินงานการการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศโรงพยาบาล และดำเนินการตามแผน เขตสุขภาพที่ 12
  สิ่งที่ส่งมาด้วย
  1. ส่งรายชื่อคณะทำงาน 4 กลุ่ม ผ่าน google form
  2. ตัวอย่าง Power Point นำเสนอ  เตรียมรับการตรวจเยื่อมจาสมาคมเวชสารสนเทศไทย(TMI) เฉพาะโรงพยาบาลนำร่อง (Download)
  3. ส่งรายชื่อคณะประเมินการพัฒนาสารสนเทศโรงพยาบาล จังหวัดละ 2 ทีม โดยส่งรายชื่อพร้อมคำสั่ง ผ่าน google form
  4. แบบประเมินตนเองผ่าน google form 
   0   ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล

   1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   2. การจัดการความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
   3. การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
   4. การจัดระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   5. ระบบควบคุมคุณภาพข้อมูลการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยและคุณภาพรหัส ICD
   6. การควบคุมคุณภาพการพัฒนาโปรแกรม (ประเมินเฉพาะโรงพยาบาลที่เขียนโปรแกรมใช้เอง)
   7. การจัดการศักยภาพของทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

29 ธ.ค. 2563

27 ธ.ค.ุ62

เอกสารประกอบ และตัวอย่างการทำข้อมูลสำหรับประเมิน

9,863 total views, 18 views today