HAIT เขตสุขภาพที่ 12

ประกาศข่าว

18 ม.ค. 64

 • หนังสือ แจ้งแนวทางการดำเนินงานการการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศโรงพยาบาล และดำเนินการตามแผน เขตสุขภาพที่ 12
  สิ่งที่ส่งมาด้วย
  1. ส่งรายชื่อคณะทำงาน 4 กลุ่มLink:https://docs.google.com/forms/d/1Gl8TeM1JGLNwaYjgC_RNCRVlhRpMN787weRzekstQos/prefill
  2. ตัวอย่าง Power Point นำเสนอ  เตรียมรับการตรวจเยื่อมจาสมาคมเวชสารสนเทศไทย(TMI) เฉพาะโรงพยาบาลนำร่อง (Download)
  3. ส่งรายชื่อคณะประเมินการพัฒนาสารสนเทศโรงพยาบาล จังหวัดละ 2 ทีม โดยส่งรายชื่อพร้อมคำสั่ง Link:https://docs.google.com/forms/d/1xBGZq1vUYwtvEI5lxyp0oPJHUAXTvQoqj3_nzq9OWTw/prefill
  4. แบบประเมินตนเองผ่าน google form                    Link:https://docs.google.com/forms/d/1y7k_dAP1tL4Hu9m0WtC9zafyDQ1QKHfBN6wupVL_3Ek/prefill
   0   ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล

   1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   2. การจัดการความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
   3. การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
   4. การจัดระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   5. ระบบควบคุมคุณภาพข้อมูลการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยและคุณภาพรหัส ICD
   6. การควบคุมคุณภาพการพัฒนาโปรแกรม (ประเมินเฉพาะโรงพยาบาลที่เขียนโปรแกรมใช้เอง)
   7. การจัดการศักยภาพของทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

29 ธ.ค. 2563

27 ธ.ค.ุ62

เอกสารประกอบ และตัวอย่างการทำข้อมูลสำหรับประเมิน

6,144 total views, 6 views today