ระบบสารสนเทศ

   
ข้อมูลตรวจราชการ รายงาน QOF เขตสุขภาพที่ 12 ระบข้อมูลสารสนเทศ (IS)
     
ระบบหนังสือ/คำสั่ง/เชิญ ปฏิทินดำเนินงาน นวัตกรรมและผลงานเด่น
     
 HDC ระบบบริหารยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ (SMS)
Happinometer
     
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  รายงานสนับสนุน
ข้อมูลสุขภาพ (สบรส)
 
 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
Service Delivery (สบรส)
  ระบบ Thai Refer

 

15,200 total views, 3 views today