ระบบข้อมูล

 

 

ข้อมูลทั่วไป

 • ที่ตั้งเขตสุขภาพที่ 12
 • ลักษณะภูมิประเทศ
 • ข้อมูลการปกครอง

ข้อมูลประชากร

 • ประชากรแยกชายหญิง
 • ปิรมิตรประชากร
 • ประชากรกลางปี

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับเขต

 •  CMI
 • โครงสร้างบริหารเขต
 • ข้อมูลโรงพยาบาล
 • แผน service plan 5 ปี
 

รายงานคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

 

ข้อมูล Service plan 20 สาขา

 • ภาพรวม
 • แผนการดำเนินงาน
 • ผลการดำเนินการ
 • ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

 

 

ข้อมูลบุคลากร

 • ข้อมูลแยกประเภทบุคลากร
 • แยกรายจังหวัด
 • อัตตรากำลังแยกตามสายงาน

 

 

 

     

รายงานตัวชี้วัด

 

 รายงานข้อมูลประมวลผล 43 แฟ้ม

 • รายงานข้อมูลพื้นฐาน
  ที่ประมวล 43 แฟ้ม จาก สสจ

ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคและคุมครองผู้บริการโภค(CPPO)

 • ภาพรวม
 • แผนการดำเนินงาน
 • ผลการดำเนินการ
 • ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

 

 

22,182 total views, 3 views today