วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมนภารักษ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

  วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั

countinue reading

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 29/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 สำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ

countinue reading

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 110/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award) ประจำปี 2566 เขตสุขภาพที่ 12

countinue reading

โครงการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กำหนดการโครงการประชุม กำหนดการเสวนา 3 กลุ่มย่อย (ปฐมภูม

countinue reading

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั

countinue reading