แบบสำรวจความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ)

countinue reading

คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 14/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่าย งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 12

countinue reading