คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1883/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

countinue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัด เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 ต้นสังกัดเขตสุขภาพที่ 12

countinue reading

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 33 (33rd Thailand – Malaysia Border Health Goodwill Committee Meeting 2023)

countinue reading

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1937/2566 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 สำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ

countinue reading

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12

เอกสารแนบของผู้ผ่านการประเมิน   

countinue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัด เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ต้นสังกัดเขตสุขภาพที่ 12

countinue reading

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 อาคาร 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่

      วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุ

countinue reading

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปล้ดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12

countinue reading

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 960/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและกำกับติดตามการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ เขตสุขภาพที่ 12

countinue reading