การประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ 12 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดสงขลา

      วาระการประชุมติดตามความก้าวหน้าการ

countinue reading

ระเบียบวาระการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meetings ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

    ระเบียบวาระการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoo

countinue reading

ระเบียบวาระการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meetings ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

  ระเบียบวาระการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meeti

countinue reading

ระเบียบวาระการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meetings ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

  ระเบียบวาระการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meeti

countinue reading

ระเบียบวาระการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meetings ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

  ระเบียบวาระการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meeti

countinue reading