ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ 12) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

countinue reading

ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 เรื่ององค์ประกอบคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 1)

countinue reading

ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 เรื่องผลการคัดเลือกกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ตามข้อ 11(9) (10) และ (11) แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 1)

countinue reading

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 ค

countinue reading

ประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 เรื่องประกวดราคาซื้อจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ 12) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 เอกสารประกวดราคา ขอบเขตงา

countinue reading

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมเข้าประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

countinue reading

ประชาสัมพันธ์โครงการปล่อยสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์สื่อสารและอินเตอร์เน็ตราคาประหยัด (เฉพาะกิจพิเศษ) ผ่านช่องทางการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการจากสหกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่

countinue reading