ประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 เรื่องประกวดราคาซื้อจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ 12) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 เอกสารประกวดราคา ขอบเขตงา

countinue reading

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมเข้าประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

countinue reading

ประชาสัมพันธ์โครงการปล่อยสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์สื่อสารและอินเตอร์เน็ตราคาประหยัด (เฉพาะกิจพิเศษ) ผ่านช่องทางการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการจากสหกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่

countinue reading

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ 12)

countinue reading

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 793/2564 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพที่ 12 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพ

countinue reading