ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 5/2563 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

    ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่

countinue reading

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม River Living Place Hotel อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

      ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเขตส

countinue reading

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณ งบลงทุน เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม River Living Place Hotel อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ

countinue reading

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม The Bed Vacation Rajamangala Hotel อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ …………&#

countinue reading

วาระการประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  วาระการประชุม ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติกา

countinue reading

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชม-หลิ้ม ล่องแก่งชมดาว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

    ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่

countinue reading

วาระการประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 11/2563 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  วาระการประชุม ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติกา

countinue reading

วาระการประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 10/2563 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  วาระการประชุม ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติกา

countinue reading