การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Web Conference Zoom

  การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที

countinue reading

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 อาคาร 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่

      วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุ

countinue reading

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 7 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมกองตรวจราชการอาคาร 6 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั

countinue reading

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมนภารักษ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

  วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั

countinue reading

โครงการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กำหนดการโครงการประชุม กำหนดการเสวนา 3 กลุ่มย่อย (ปฐมภูม

countinue reading

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั

countinue reading