วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 7 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมกองตรวจราชการอาคาร 6 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั

countinue reading

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมนภารักษ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

  วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั

countinue reading

โครงการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กำหนดการโครงการประชุม กำหนดการเสวนา 3 กลุ่มย่อย (ปฐมภูม

countinue reading

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั

countinue reading