วาระการประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน ของหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ 12 รอบเดือนเมษายน 2565

    วาระการประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารง

countinue reading

การประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง เขตสุขภาพที่ 12

  การประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและบริ

countinue reading