การประชุมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Master plan ) ภาคใต้ ( จังหวัดชายแดนใต้ ) ระยะ 4 ปี

การประชุมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Master plan ) ภาคใต้ ( จังหวัดชายแดนใต้ ) ระยะ 4 ปี

รายละเอียดการประชุมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบบริการสุ

countinue reading
ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมการคัดเลือกแพทย์ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมการคัดเลือกแพทย์ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมการคัดเลือกแพทย์ปฏิบัติร

countinue reading
การประชุมแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะที่ ๔ การบริหารการเงินการคลัง

การประชุมแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะที่ ๔ การบริหารการเงินการคลัง

ราละเอียดการประชุมแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกต

countinue reading