การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 ค

countinue reading

การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการภายหลังได้รับภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) จากวัคซีนโควิด-19 ระดับเขต วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2210 โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

      การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาก

countinue reading

วาระการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 12 (30 บาทรักษาฟรีทุกที่) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

  วาระการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน นโยบายยกระ

countinue reading

ระเบียบวาระการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meetings ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

    ระเบียบวาระการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoo

countinue reading

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครินทร์ 2 โรงแรมเรือรัษฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที

countinue reading