ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัด เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 ต้นสังกัดเขตสุขภาพที่ 12

countinue reading

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12

เอกสารแนบของผู้ผ่านการประเมิน   

countinue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัด เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ต้นสังกัดเขตสุขภาพที่ 12

countinue reading

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปล้ดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12

countinue reading

รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12

เอกสารแนบ   

countinue reading