ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 (ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

countinue reading

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

countinue reading

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

countinue reading