คำสั่งเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 8/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมใหม่ จังหวัดสงขลา

คำสั่งเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 8/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมใหม่ จังหวัดสงขลา

คำสั่งเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 8/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรม

countinue reading
คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 7/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานธนาคารเลือด เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 7/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานธนาคารเลือด เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 7/2559 เรื่องแต่งตั้ง

countinue reading