คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 29/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 สำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ

countinue reading

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 110/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award) ประจำปี 2566 เขตสุขภาพที่ 12

countinue reading