คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1883/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

countinue reading

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 33 (33rd Thailand – Malaysia Border Health Goodwill Committee Meeting 2023)

countinue reading

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1937/2566 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 สำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ

countinue reading

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 960/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและกำกับติดตามการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ เขตสุขภาพที่ 12

countinue reading

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 29/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 สำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ

countinue reading

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 110/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award) ประจำปี 2566 เขตสุขภาพที่ 12

countinue reading