การประชุม ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การประชุม ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  • wkongthong
  • 04/01/2019
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน การประชุม ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระการประชุม

ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
 วาระที่ 1
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุม สป.สัญจร จังหวัดนครสวรรค์ ผตร.
 วาระที่ 2
 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 DownLoad รอง ผอ.สนข.12
 วาระที่ 3
เรื่องติดตาม
3.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน/งบบูรณาการฯ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 DownLoad พญ.นิตยา
3.2 การจัดทำแผนงานโครงการของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 DownLoad CIO
       – บ้านพักงบกลาง  DownLoad CIO
3.3 งบบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 DownLoad ศบ.สต.
วาระที่ 4
 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การแก้ปัญหาโรคหัด และการบริหารวัคซีนโรคหัด DownLoad ผอ.สคร.12 สงขลา
4.2 ความก้าวหน้า service model “AAA” DownLoad รอง ผอ.สนข.12
4.3 ผลการประชุม EOC PABUK DownLoad รอง ผอ.สนข.12
4.4 การเยียวยา รพ.สต.บ้านกาหนั๊วะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส DownLoad ศบ.สต.
วาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การบริหารตำแหน่งว่าง DownLoad CHRO
5.2 การคัดเลือกผู้บริหารสาธารณสุข ดีเด่น ประจำปี 2561 DownLoad CHRO
5.3 การจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ DownLoad CHRO
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1

หมายเหตุ :  ส่งไฟล์สำหรับนำเสนอภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 มายัง E-mail cioregion12@gmail.com เท่านั้น