กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต จังหวัดสงขลา

  • koth
  • 05/08/2019
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต จังหวัดสงขลา

กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต จังหวัดสงขลา
 เรื่อง ไฟล์  ผู้นำเสนอ
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
 – รายละเอียดโครงการ Download
 – ชี้แจงการจัดทำสรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมเขตสุขภาพที่ 12
ประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เพื่อจัดทำแนวทางการสรุปผลการตรวจ
คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและจัดการสุขภาพ
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
สรุปผลการตรวจราชการและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ
คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและจัดการสุขภาพ Download
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Download
คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ Download
สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ข้อมูลผลการดำเนินงานตาม PA ปี 2562 (ข้อมูลไตรมาสที่ 3) Download
2. ข้อมูลผลการดำเนินงานตามฐานข้อมูลจากระบบ HDC Download
3. CMI Download
4. นโยบายรัฐบาล/นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข Download
5. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 Download
   – Service & HR Blueprint Download
6. ชี้แจงแนวทางการการจัดทำแผนพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12 Download
ประชุมกลุ่มย่อย ในการจัดทำแนวทางการพัฒนา เขตสุขภาพ ตามคณะอนุกรรมการในแต่ละด้าน
1. กลุ่มคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ CIO
2. กลุ่มคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ CSO
3. กลุ่มคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
4. กลุ่มคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล CHRO
5. กลุ่มคณะอนุกรรมการบริหารการเงินการคลัง CFO
6. กลุ่มคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล CGO
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
นำเสนอแนวทางการพัฒนา เขตสุขภาพ ตามคณะอนุกรรมการในแต่ละด้าน
1. กลุ่มคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ CIO Download
2. กลุ่มคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ CSO Download
3. กลุ่มคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค Download
4. กลุ่มคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล CHRO Download
5. กลุ่มคณะอนุกรรมการบริหารการเงินการคลัง CFO Download
6. กลุ่มคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล CGO Download
ชี้แจงปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 และแบบฟอร์มการจัดทำโครงการ
   – การจัดทำแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
   – 5 โรค Download
กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 –
อภิปรายปัญหาทั่วไป และตอบข้อซักถาม
 –
  • รายละเอียดกำหนดการโครงการ [Download]
  • แบบฟอร์มจัดทำแผนพัฒนาเขต [Download]
  • แบบสอบถามของโครงการ [Download]

 

หมายเหตุ :  ส่งไฟล์สำหรับนำเสนอ มายัง E-mail : cioregion12@gmail.com