กำหนดการประชุมเพื่อชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  • koth
  • 27/12/2019
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน กำหนดการประชุมเพื่อชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กำหนดการประชุมเพื่อชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 12
ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เรื่อง ไฟล์ ผู้รับผิดชอบ
วันที่ 25 ธันวาคม 2562
1. แนวทางการตรวจราชการ 2563 Download
2. สรุปประเด็นตรวจ 2563 Download
วันที่ 26 ธันวาคม 2562
1. แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
2. แนวทางการตรวจ Agenda based ปี 2563 Download
3. แนวทางการตรวจ Functional based ปี 2563 Download
4. แนวทางการตรวจราชการ Area based ปี 2563 (มารดาตาย และวัณโรค) Download
5. ตัวชี้วัด – ด้านกฎหมาย Download
6. ระบบรายงานการตรวจราชการ 2563 Download
7. แนวทางการตรวจราชการ 2563 (กองตรวจราชการ) Download
8. แนวทางการตรวจราชการ โครงการพระราชดำริ และกัญชา (กองตรวจราชการ) Download

กำหนดการชี้แจงแผนตรวจราชการ 2563