ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ห้องประชุม 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  • วุฒิชัย ว่องไว
  • 03/03/2020
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ห้องประชุม 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12

ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ห้องประชุม 1 อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
 วาระที่ 1
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ผตร.
วาระที่ 2
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 Download รอง coo
วาระที่ 3
เรื่องติดตาม
3.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน งบบูรณาการฯ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download พญ.นิตยา ภูวนานนท์ หรือผู้แทน
3.2 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download ศบ.สต.
3.3 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download COO
3.4 การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สสจ.ทุกจังหวัด
  – ตรัง
  – พัทลุง
  – สตูล Download
  – สงขลา Download
  – ปัตตานี Download
  – ยะลา Download
  – นราธิวาส Download
วาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การเตรียมการเพื่อรองรับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กรณี Phase 3 Download สคร.12 สงขลา
4.2 สถานการณ์ทรัพยากร (Logistic) เขตสุขภาพที่ 12

Download_1

Download_2

Logistic เขต 12
4.3 ความก้าวหน้าการจัดทำ HR Blueprint เขตสุขภาพที่ 12 Download CHRO
4.4 การบริหารตำแหน่งว่าง
4.5 PMQA เขตสุขภาพนำร่อง Download COO
4.6 Border Health COO
วาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ขอความอนุเคราะห์ยกระดับเป็นโรงพยาบาลอำเภอเมืองสงขลา Download สสจ.สงขลา
5.2 การสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรจากโรงพยาบาลแหล่งผลิตในเขตสุขภาพที่ 12 Download ผอ.ศบ.สต.
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ

หมายเหตุ :  ส่งไฟล์สำหรับนำเสนอภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563 มายัง E-mail : cioregion12@gmail.com เท่านั้น

2,924 total views, 1 views today