ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณ งบลงทุน เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม River Living Place Hotel อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

  • wkongthong
  • 17/08/2020
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณ งบลงทุน เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม River Living Place Hotel อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณ งบลงทุน เขตสุขภาพที่ 12
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงแรม River Living Place Hotel อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
 เรื่องก่อนวาระ
 วาระที่ 1
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องจากประธาน ผตร.
วาระที่ 2
เรื่องเพื่อทราบ
2.1 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 25/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณ งบลงทุน เขตสุขภาพที่ 12 Download COO
2.2 การจัดทำคำของบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 12 Download CIO
2.3 การจัดทำคำของบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12
 – ตรัง Download
 – พัทลุง
 – สตูล Download
 – สงขลา Download
 – ปัตตานี Download
 – ยะลา Download_1
Download_2
 – นราธิวาส Download
วาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เกณฑ์การพิจารณาคำของบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 12 คกก.พิจารณาคำของบประมาณ งบลงทุนฯ
3.2 การพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 5
วาระเอกสาร
5.1 แนวทางการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download