ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม River Living Place Hotel อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

  • koth
  • 18/08/2020
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม River Living Place Hotel อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12
ครั้งที่ 3/2563
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงแรม River Living Place Hotel อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 1
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ผตร.
วาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 Download รอง coo
วาระที่ 3
เรื่องติดตาม
3.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน งบบูรณาการฯ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download พญ.นิตยา ภูวนานนท์
3.2 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download  ผอ.ศบ.สต.
วาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง Download นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์
4.2 ผลการดำเนินงาน Service Plan ระดับเขต ประธานสาขา
 – สาขา New Born Download
 – สาขาปฐมภูมิ Download
4.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 12
 – กรมควบคุมโรค Download นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา
 – กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Download นส.ธาริยา เสาวรัญ
 – กรมสุขภาพจิต Download ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ปัตตานี
4.4 New normal โรงพยาบาลปัตตานี Download นพ.สมบัติ สธนเสาวภาคย์
4.5 ความก้าวหน้าการเตรียมจัดประชุมวิชาการเขต Download นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์
4.6 การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จชต. ด้วยรถกู้ชีพพระราชทาน Download พ.อ.นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต
วาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 กรอบอัตรากำลัง 25 สายวิชาชีพ Download นพ.อินทร์ จันแดง
5.2 การกำหนดเลขตำแหน่งบุคลาการสำนักงานเขตสุขภาพที่ (44 ตำแหน่ง)
5.3 การจัดสรร HS2 ปีงบประมาณ 2564 Download นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์
5.4 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2564
5.5 การจัดสรรเงินกันระดับประเทศ
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 7
วาระเอกสาร
7.1 สรุปผล PA ไตรมาส 3/2563 Download CIO

หมายเหตุ :  ส่งไฟล์สำหรับนำเสนอภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 มายัง E-mail : cioregion12@gmail.com เท่านั้น