ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 5/2563 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  • wkongthong
  • 21/09/2020
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 5/2563 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12
ครั้งที่ 5/2563
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 1
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ผตร.
วาระที่ 2
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 Download รอง coo
วาระที่ 3
เรื่องติดตาม
3.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download พญ.นิตยา ภูวนานนท์
3.2 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download ศบ.สต.
วาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการดำเนินงาน Service Plan เขตสุขภาพที่ 12 ประธานสาขา
    4.1.2 สาขาจักษุ Download นพ.พรประสิทธิ จันทระ
    4.1.2 สาขา NCDs Download นพ.สงกรานต์ จันทร์มุณี
4.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน PMQA เขตสุขภาพที่ 12 Download COO
4.3 การปิดยอดประกันขั้นต่ำ Download CFO
วาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การปรับเกลี่ยเงินกันระดับเขต CFO
5.2 การอนุมัติใช้ตำแหน่งว่างของเขตสุขภาพ Download CHRO
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 การเตรียมรับการตรวจเยี่ยมของอธิบดีกรมสุขภาพจิต
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563
Download COO
วาระที่ 7
วาระเอกสาร

หมายเหตุ :  ส่งไฟล์สำหรับนำเสนอภายในวันที่ 21 กันยายน 2563 มายัง E-mail : cioregion12@gmail.com เท่านั้น