ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครินทร์ 2 โรงแรมเรือรัษฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  • wkongthong
  • 30/03/2021
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครินทร์ 2 โรงแรมเรือรัษฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 10/2564
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมนครินทร์ 2 โรงแรมเรือรัษฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ผู้ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม VDO Conference ครั้งที่ 9/2564 Download_1
Download_2
นพ.อนุรักษ์ สารภาพ
วาระที่ 3
เรื่องติดตาม
3.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Download นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา
3.2 แผนกระจายวัคซีนโควิด
  3.2.1 จังหวัดสงขลา จำนวน 10,000 โดส Download นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล
  3.2.1 จังหวัดนราธิวาส จำนวน 5,000 โดส Download นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ
3.3 ความก้าวหน้าการเลื่อนเงินเดือน กรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Download นพ.อินทร์ จันแดง
3.4 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน งบบูรณาการฯ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download พญ.นิตยา ภูวนานนท์
วาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การดำเนินงาน มารดาเสียชีวิตในเขตสุขภาพที่ 12 Download นพ.เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ
วาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การปฏิรูปเขตสุขภาพ Download นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 การพิจารณาวาระในการประชุมครั้งต่อไป

 

หมายเหตุ :  ส่งไฟล์สำหรับนำเสนอภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564 มายัง E-mail : cioregion12@gmail.com