ระเบียบวาระการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meetings ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

  • wkongthong
  • 05/04/2021
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน ระเบียบวาระการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meetings ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

 

 

ระเบียบวาระการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meetings
ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
 วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ ผู้ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2564 Download
Download_1
นพ.อนุรักษ์ สารภาพ
วาระที่ 3
เรื่องเพื่อติดตาม/พิจารณา
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3.1 SAT (Situation Awareness Team) Download นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา
3.2 STAG (Strategic and Advisory Group) Download นพ.สงกรานต์ ไหมชุม
3.3 Operation Download นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล
3.4 Risk Communication Download นพ.ชัยรัตน์ ลำโป
3.5 Logistics Download นพ.ศักดา อัลภาชน์
3.6 Finance Download นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์
3.7 Law นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์
3.8 Human Resources นพ.อินทร์ จันแดง
3.9 Point of Entry นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ
3.10 Liaison นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา
วาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ
4.1 การพิจารณาวาระในการประชุมครั้งต่อไป

 

หมายเหตุ :  ส่งไฟล์สำหรับนำเสนอภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 มายัง E-mail : cioregion12@gmail.com