วาระการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 12 (30 บาทรักษาฟรีทุกที่) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

  • wkongthong
  • 28/05/2021
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน วาระการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 12 (30 บาทรักษาฟรีทุกที่) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 

วาระการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
นโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 12 (30 บาทรักษาฟรีทุกที่)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ผู้ตรวจราชการฯ
เขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี
วาระที่ 3
เรื่องติดตาม
วาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 นโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 12 นพ.อินทร์ จันแดง
4.2 นโยบาย “ผู้ป่วยมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม : CANCER ANYWHERE” เขตสุขภาพที่ 12 Download นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพสิฐ
4.3 แนวทางการจ่ายชดเชยบริการทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 “ปฐมภูมิไปได้ทุกที่” Download นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์
4.4 การบันทึกระบบข้อมูลสำหรับนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ Download นพ.สงกรานต์ ไหมชุม
4.5 สรุปประเด็นการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 12 Download นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร
วาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ

หมายเหตุ : ส่งไฟล์สำหรับนำเสนอภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มายัง E-mail : sk12cso@gmail.com เท่านั้น