การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการภายหลังได้รับภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) จากวัคซีนโควิด-19 ระดับเขต วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2210 โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  • wkongthong
  • 14/06/2021
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการภายหลังได้รับภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) จากวัคซีนโควิด-19 ระดับเขต วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2210 โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการภายหลังได้รับภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) จากวัคซีนโควิด-19 ระดับเขต
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 2210 โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
 วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 “บทบาทหน้าที่ของคณะผู้เชี่ยวชาญฯ ระดับเขต” นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร
สาธารณสุขนิเทศก์
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ระบบการรายงาน การสอบสวนโรค และการพิจารณาอาการภายหลังได้รับภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) จากวัคซีนโควิด-19 Download นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
3.2 Case Severe
วาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)