คำสั่งอนุกรรมการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 12 ที่ 11/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการเงินการคลัง (Chief Financial Officer : CFO) ระดับเขตและระดับจังหวัด

  • koth
  • 22/06/2021
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งอนุกรรมการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 12 ที่ 11/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการเงินการคลัง (Chief Financial Officer : CFO) ระดับเขตและระดับจังหวัด