การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการภายหลังได้รับภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) จากวัคซีนโควิด-19 ระดับเขต

  • wkongthong
  • 29/08/2021
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการภายหลังได้รับภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) จากวัคซีนโควิด-19 ระดับเขต
ระเบียบวาระการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการภายหลังได้รับภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) จากวัคซีนโควิด-19 ระดับเขต
ครั้งที่ 3/2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
 วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร
สาธารณสุขนิเทศก์
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม VDO conference ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
วาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 สรุปเหตุการณ์อาการภายหลังได้รับภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) จากวัคซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2564 นพ.ชูพงศ์ แสงสว่าง
3.2 เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน การพิจารณาอาการภายหลังได้รับภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) จากวัคซีนโควิด-19 ระดับเขต นพ.ชูพงศ์ แสงสว่าง
วาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
4.1 คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญร่วมทบทวนให้ความเห็นอุบัติการณ์ Serious AEFI ที่ได้รับรายงาน ระหว่างวันที่ 1 – 28 สิงหาคม 2564 และร่วมวางแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนอุบัติการณ์ ในรอบถัดไป นพ.ชูพงศ์ แสงสว่าง