การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

  • wkongthong
  • 08/09/2021
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม
3.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.2 แผนติดตามงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download พญ.นิตยา ภูวนานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลยะลา
วาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการ ขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 Download นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
4.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ฯ และคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเขตสุขภาพนำร่อง
4.3 บทบาทและอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหาร เขตสุขภาพที่ 12
4.4 สถานการณ์วัคซีน เขตสุขภาพที่ 12 Download
วาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ตามข้อ 11 (9) (10) (11) นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
5.2 การกำหนดเนื้อหาในการจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 12 Download
5.3 กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่อง เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร ฯ พิจารณา
5.4 กำหนดสมัยประชุมของคณะกรรมการบริหาร ฯ

5.5 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2565 (งบค่าเสื่อม)

การเบิกจ่ายปฐมภูมิไปได้ทุกที่

Download นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ