คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 1/2564 เรื่องแต่งตั้งกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ ตามข้อ 7(2) (3) (4) และ (5) แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 1)

  • koth
  • 13/12/2021
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 1/2564 เรื่องแต่งตั้งกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ ตามข้อ 7(2) (3) (4) และ (5) แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 1)