ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 เรื่องผลการคัดเลือกกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ตามข้อ 11(9) (10) และ (11) แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 1)

  • koth
  • 13/12/2021
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 เรื่องผลการคัดเลือกกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ตามข้อ 11(9) (10) และ (11) แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 1)