การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 26 มกราคม 2565

  • koth
  • 25/01/2022
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 26 มกราคม 2565
วาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาเทิร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 และตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการฯ ที่ว่างลง (ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
1.2 การถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม
3.1 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 นพ.ธนิศ เสริมแก้ว ผอ.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 12 นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
4.2 สถิติอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
4.3 การดูแลสุขภาพโดยเน้นคุณค่า (Value-Based Health Care) นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี
ผอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่
4.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 12
  4.4.1 ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจรโรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี
ผอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่
  4.4.2 ลดการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ นพ.เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ
ผอ.โรงพยาบาลปัตตานี
  4.4.3 การแก้ปัญหาภาวะซีดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พญ.อมรา ดือเระ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
4.5 ความก้าวหน้าการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง เขตสุขภาพที่ 12
  4.5.1 นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ (ยกระดับบัตรทอง) นพ.พรประสิทธิ จันทระ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
  4.5.2 การจัดทำข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (PHR & HIE) นพ.สงกรานต์ ไหมชุม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
  4.5.3 การพัฒนาพืชสมุนไพรทางการแพทย์และเศรษฐกิจ (กัญชา กัญชง) เขตสุขภาพที่ 12 นพ.สินชัย รองเดช
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้อวกัน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
วาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการอำนวยการ เขตสุขภาพที่ 12 ข้อ 7(19) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตสุขภาพ นพ.ธนิศ เสริมแก้ว
ผอ. สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป เดือนมีนาคม 2565

 

 

556 total views, 1 views today