การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

  • koth
  • 17/02/2022
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

 

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 อาคาร 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 และตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการฯ ที่ว่างลง (ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
1.2 การถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น Download
1.3 กำหนดการเยี่ยมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ และบริการแบบบูรณาการของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง Download
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 14 ธ้นวาคม 2564 Download
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม
3.1 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนระบบงาน เขตสุขภาพที่ 12
 3.1.1 งานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
    – ประเด็นจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นพ.อินทร์ จันแดง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา
 3.1.2 งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
    – ผลการดำเนินงานการรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ไตรมาส 1/2565 Download นพ.สงกรานต์ ไหมชุม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 3.1.3 งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
    – วัคซีนในเด็ก 0-5 ปี Download นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
วาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องแจ้งจากศูนย์วิชาการ (สคร.12/ ศอ.12/ สบส/ ศจ.12/สำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12) และหน่วยงานอื่น ๆ
วาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 แบบก่อสร้างและแบบ re-design building list ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Download นพ.ธนิศ เสริมแก้ว
ผอ.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป เดือนมีนาคม 2565