การประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง เขตสุขภาพที่ 12

  • koth
  • 18/02/2022
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน การประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง เขตสุขภาพที่ 12

 

การประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการ
ของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง เขตสุขภาพที่ 12
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 อาคาร 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 กำหนดการ ไฟล์  ผู้นำเสนอ
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับและแนะนำตัว ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 12
09.15 – 09.30 น. เปิดการประชุม มล.สมชาย จักรพันธุ์
ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
09.30 – 09.45 น. ภาพรวมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง (เขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12) Download ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
09.45 – 09.55 น. บรรยายสรุปและนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพที่ 12 Download นพ.ธนิศ เสริมแก้ว
ผอ.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
09.55 – 10.15 น. นำเสนอผลการดำเนินงานการปฏิรูปเทคโนโลยีสุขภาพด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) Download นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี
ผอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
10.15 – 10.25 น. นำเสนอผลการดำเนินงานเทคโนโลยีสุขภาพด้านปฐมภูมิ (CPPO) Download นพ.อนุรักษ์ สารภาพ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
10.25 – 10.35 น. นำเสนอผลการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศ และ 30 บาท รักษาทุกที่ (CIO) Download
Download
นพ.พรประสิทธิ จันทระ
รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
10.35 – 10.45 น. นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (EID) Download นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา
10.45 – 10.55 น. นำเสนอผลการดำเนินงานการป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ (NCD) Download นพ.วุฒิชัย ดิลกธราดล
รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลพัทลุง
10.55 – 11.05 น. นำเสนอผลการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ (Aging) Download นพ.อรรถสิทธิ์ แดงมณี
ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
11.05 – 11.15 น. นำเสนอผลการดำเนินงานมารดาตั้งครรภ์เสียชีวิต Download นพ.เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ
ผอ.โรงพยาบาลปัตตานี
11.15 – 11.30 น. นำเสนอผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันโลหิตจางในเด็กอายุ 0-5 ปี Download พญ.อมรา ดือเระ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)
โรงพยาบาลนราธิวาสฯ
11.30 – 12.30 น. อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินงานการปฏิรูปเขตสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 12 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (Lunch box)
13.30 – 15.30 น. ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพในระดับหน่วยบริการสุขภาพ (เครื่อข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลหาดใหญ่) ตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการปฏิรูปเขตสุขภาพ
15.30 – 16.30 น. สรุปการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการของพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 12

หมายเหตุ รับประทางอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม