วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  • koth
  • 24/01/2023
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ขอความร่วมมือสนับสนุนและกำกับติดตามการดำเนินกิจกรรมใน “โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช”
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 21 ธ้นวาคม 2565 Download นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ความก้าวหน้าการเตรียมการประชุม Border Health ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Download นพ.สงกรานต์ ไหมชุม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
3.2 งานวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2566 Download นพ.ธนิศ เสริมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม
4.1 Personal Health Record & Telemedicine Download นพ.พรประสิทธิ จันทระ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
4.2 ผลการดำเนินงาน VBHC เขต 12 Download พญ.สุวิวรรณ นกหนู
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา
4.3 Seamless Refer Download นพ.วุฒิชัย ดิลกธราดล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลพัทลุง
4.4 การการดำเนินงานสาขาปฐมภูมิ เขต 12 Download นพ.อนุรักษ์ สารภาพ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
4.5 ผลการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ประเภท ผู้อำนวยการ รพ.สต. Download นพ.ธนิศ เสริมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
4.6 ความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 12 Download นางสุนันทา กาญจนพงศ์
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ
เขตสุขภาพที่ 12
4.7 ผลการดำเนินงาน Service Plan สาขา STEMI และ Stroke

Download 1

Download 2

พญ.วิชชุดา ดอนสกุล
ประธาน Service Plan สาขา STEMI
นพ.วัชระ วิรัตยาภรณ์
ประธาน Service Plan สาขา Stroke
4.8 ความก้าวหน้า PA เขต Download นพ.ธนิศ เสริมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 12 Download นพ.ธนิศ เสริมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
5.2 การยกระดับโรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 เป็น F1 ในเขตสุขภาพที่ 12 Download นพ.ธนิศ เสริมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
5.3 การประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งและเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ Download นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ ประธานคณะอนุกรรมการ CHRO
5.4 ความก้าวหน้าการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ปี 2564 – 2565 Download นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ ประธานคณะอนุกรรมการ CHRO
5.5 การคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2565 Download นพ.ธนิศ เสริมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
5.6 การโอนเงินค่าบริการสาธารณสุขตามผลงาน (Fee Schedule) ตรงแก่หน่วยบริการปฐมภูมิ Download สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ