วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมนภารักษ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

  • koth
  • 14/03/2023
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมนภารักษ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

 

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 อาคาร50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 Download นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การเตรียมความพร้อม ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมพื้นที่ จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2566 Download นพ.สงกรานต์ ไหมชุม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
3.2 คัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 ประเภทนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด Download นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
3.3 แนวทางและหลักเกณฑ์การย้ายของข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Download นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ ประธานคณะอนุกรรมการ CHRO
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม
4.1 Seamless Refer Download นพ.วุฒิชัย ดิลกธราดล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลพัทลุง
4.2 ความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 12 Download นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 12 Download นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ ประธานคณะอนุกรรมการ CHRO
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ