วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 7 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมกองตรวจราชการอาคาร 6 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  • koth
  • 07/04/2023
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 7 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมกองตรวจราชการอาคาร 6 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4/2566
วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมกองตรวจราชการอาคาร 6 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2566 Download
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 17 มีนาคม 2566
Download นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 รับรองประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 1) Download นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม
4.1 ความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 12 Download นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ