กำหนดการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 2210 ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 2210 ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 3/2561

ณ ห้องประชุม 2210 ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ วาระการประชุม
1.1………………………………………
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561  
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม

3.1 การดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ไตรมาสแรก ปี 2561

แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดย ประธาน Service Plan สาขาปฐมภูมิ หรือผู้แทน

3.2 การดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ไตรมาสแรก ปี 2561  คลินิกหมอครอบครัว (PCC)

โดย ประธาน Service Plan สาขาปฐมภูมิ หรือผู้แทน

 3.3 การดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ไตรมาสแรก ปี 2561วัณโรค (TB)

โดย ประธานคณะทำงานระบบป้องกันควบคุมโรคหรือผู้แทน

Download

 3.4 การดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ไตรมาสแรก ปี 2561การเงินการคลัง

โดย ประธานคณะอนุกรรมการด้านการบริหารการเงินการคลังหรือผู้แทน

 Download
 ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ

4.1 การประเมินศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน

โดย ภก. ประเวศ หมีดเส้น ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่  12

 

VDO_Present

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 แนวทางรูปแบบการบริหารศูนย์รังสีรักษา เขต12

โดย นพ.สิทธิภัทร์  รุ่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

 Download

5.2 การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนกรณีใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

โดย ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(CSO)หรือผู้แทน

5.3 ขอสนับสนุนงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 12  Download
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 รพ.ปัตตานี ปี61  Download
 6.2ความก้าวงบลงทุน-สงขลา  Download

 


 

4,274 total views, 1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น