การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Web Conference Zoom

  • วุฒิชัย ว่องไว
  • 22/09/2023
  • ข่าวประชุม
  • ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Web Conference Zoom

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 25 กันยายน 2566  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผ่านระบบ Web Conference Zoom

 เรื่อง ไฟล์  ผู้นำเสนอ
วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1…
1.2…
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 Download นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ที่หมดวาระในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Download นพ.สมบัติ  ผดุงวิทย์วัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
3.2 งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Download นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์
ประธานคณะอนุกรรมการ CFO
3.3 ร่างแนวทางการจัดทำคำของบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 Download นพ.สงกรานต์  ไหมชุม
ประธานคณะอนุกรรมการ CIO
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม
4.1 การบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 12 Download นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ
ประธานคณะอนุกรรมการ CHRO
4.2 ความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 12 Download นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การจัดตั้งห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลปัตตานี Download นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 …
6.2 …