ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภู่พัฒน์ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภู่พัฒน์ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

  • koth
  • 11/03/2020
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภู่พัฒน์ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12
ครั้งที่ 2/2563
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมภู่พัฒน์ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
 วาระที่ 1
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ผตร.
วาระที่ 2
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 Download รอง coo
วาระที่ 3
เรื่องติดตาม
3.1 สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 Download สคร.12 สงขลา
3.2 สถานการณ์ทรัพยากร (Logistic) เขตสุขภาพที่ 12 Download Logistics เขต 12
3.3 แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ EOC All Hazard เขต 12 กรณี COVID-19 ประธานกลุ่มภารกิจ
 – STAG : Staggered Download
 – SAT : Situation Awareness Team Download
 – Operation Download
 – Risk Communication
 – Logistics and Stockpiling Download
 – Finance & Admin Download
 – Law Download
 – Point of Entry
 – Liaison
วาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการดำเนินงาน Service Plan เขตสุขภาพที่ 12 ประธานสาขา
 – สาขาหัวใจและหลอดเลือด พญ.วรรณา  อังคสุวรรณ
 – สาขา Sepsis นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์
 – สาขา RDU-AMR Download พญ.สุวิวรรณ  นกหนู
4.2 ผลการดำเนินงานการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 12 Download CFO
วาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ

หมายเหตุ :  ส่งไฟล์สำหรับนำเสนอภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563 มายัง E-mail : cioregion12@gmail.com เท่านั้น