ผลงานการประกวดนวัตกรรมสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12

ผลงานการประกวดนวัตกรรมสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12

 

รางวัล ชื่อผลงาน ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
รางวัลที่ 1 2.Application คำนวณปริมาณสารอาหารทางหลอดเลือดดำ (TPN)
1 นายสรายุทธ ยาแรสางะ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
รางวัลที่ 2 5.ระบบติดตามผลโครงการขออนุมัติ
1 นายผาริก หมาดเตี้ย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
2 นางสาวอรอนงค์ คงสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
รางวัลที่ 3 7 เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ (รุ่นทอนธนบัตร)โรงพยาบาลสงขลา
1 นายคิรินทร  อิงวิยะ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลสงขลา
2 นายอรุณ  รัตนรุ่งโรจน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสงขลา
รางวัลที่ชมเชย 1.ระบบงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาสานักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน
1 นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
2 นางสาวรีน่า เจะอาลี นักวิชาการสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขอาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รางวัลที่ชมเชย 3.Kapho eazy
1 นายอัสซัม บือแน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกะพ้อ อาเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
2 นายยาการียา ยูโซะ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลกะพ้อ อาเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
รางวัลที่ชมเชย 6.ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ เขตสุขภาพที่ ๑๒
1 นายธีรสิทธิ์ อาตตันตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
2 นายประณต มหาวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
3 นายสมโชค ขวัญเมือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

 

4,420 total views, 1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น