ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  • koth
  • 01/07/2019
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4/2562
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
 วาระก่อนการประชุม
1. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและด้านการพัฒนางานสาธารณสุข Download สสจ.ปัตตานี
2. Group interview for R12 E-Health CIO/
นพ.อนุรักษ์ สารภาพ
 วาระที่ 1
 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมการจัดระบบบริการของหน่วยบริการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี และ ยะลา Download ผู้ตรวจราชการฯเขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 Download รอง COO
วาระที่ 3
เรื่องติดตาม
3.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน งบบูรณาการฯ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download พญ.นิตยา ภูวนานนท์
3.2 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download ศบ.สต.
3.3 ความก้าวหน้าการติดตามงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download COO
วาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 แนวทางการส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วย HBOT โรงพยาบาลฐานทักเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 Download น.อ. นพ. พิพัฒน์ พูลทรัพย์
4.2 ความก้าวหน้าการใช้โปรแกรม Thai Refer ในเขตสุขภาพที่ 12 Download CIO
4.3 ผลการดำเนินงานการบริหารการเงินการคลัง CFO Download CFO
4.4 สรุปการประชุม Border Health ครั้งที่ 32 ณ ประเทศมาเลเซีย Download สสจ. นราธิวาส
4.5 ความก้าวหน้าการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 12 Download สสจ. นราธิวาส
4.6 ความก้าวหน้าผลการบริหารตำแหน่งว่างของส่วนราชการ Download CHRO
4.7 สรุปผลการประเมินเพื่อตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 12
[ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
Download พญ.ทับทิม ชาติวัฒนธรรม
4.8 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 12 Download ผอ.สคร.12
วาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ

หมายเหตุ :  ส่งไฟล์สำหรับนำเสนอภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 มายัง E-mail : cioregion12@gmail.com เท่านั้น